NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL – SC Promo App Development SRL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
S.C KANDIA DULCE S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 (denumita in continuare “Operatorul”),reprezentata de Dragos Militaru in calitate de Director General.

prin intermediul SC Promo App Development SRL, cu sediul în Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Str. Primăverii nr.138 A, camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/738/2017, Cod Unic de Înregistrare RO 37119745 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorilor, transmiterea premiilor (Tricou personalizat cu Sugus și Papi, Rucsac de astronaut cu Sugus și Papi, Card cadou eMag și Cameră GoPro) către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu; semnatura de predare a premiului pe procesul verbal de primire).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
S.C KANDIA DULCE S.A – Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710, email: DPO@kandia.ro

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI
In cadrul Campaniei, Operatorul / Imputernicitii vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) nume;
(ii) prenume;
(iii) daca este sau nu major (varsta ca si conditie de participare);
(iv) numar de telefon;
(v) adresa de email;
(vi) adresa de corespondenta/livrare premiu;
(vii) CNP*; – numai pentru castigatorii premiilor ce depasesc valoare de 600 lei / premiu individual, in scopul platii impozitului aferent premiului acordat in prezenta Promotie

(viii) Semnatura de predare a premiului pe procesul-verbal de primire;
*Codul numeric personal – scop in care se va solicita participantilor copia de BI/CI, acesta urmand a fi arhivata pe durata legala impreuna cu datele de predare a premiului – va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si totodata pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

III. SCOPUL PROCESARII
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor acestuia
A) agenției SC Promo App Development SRL, in vederea:
i) Organizarea si desfasurarea campaniei
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si de arhivare ale Operatorului

IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin Imputernicitii acestuia vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – SC Promo App Development SRL, precum companiilor de curierat in scopu inmanarii premiilor (in acest din urma caz se va dezvalui nume, prenume, adresa, telefon de contact) si totodata autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge/anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa . KANDIA DULCE S.A – Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail DPO@kandia.ro.

VIII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND COPIILOR
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

X. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI. ALTE PREVEDERI
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.